Anasayfa Yönetim Organizasyonu   Bloklar   Siteler   Yönetim Kurulu   İletişim
 
 

BAŞKANIN MEKTUBU

Birliğimiz yapılanma alanında şubat ayı içerisinde blokların (apartmanların) genel kurul toplantısının yapılması yönetim planının getirdiği zorunluluktur.

Bu genel kurul toplantılarında blok yönetim kurulunun geçmiş bir yıl faaliyetleri genel kurulun görüşüne sunulacak, blok sakinleri görüşlerini belirtecek, blok sorunları belirlenecek, gelecek bir yılın bütçesi ile yapılacak yatırımlar belirlenecektir.

Geçmiş bir yılın yöneticileri genel kurula 2010 yılı hesaplarını verirken 2011 yılının bütçesini uygulayacak yöneticiler seçilecektir. Yönetim planına göre 1 başkan, 2 yönetim kurulu üyesi ve 2 denetçi seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca site yönetimi için istenirse yönetici ve denetçilerin temsilci olmasına karar verilerek eksiğin seçilerek tamamlanabileceği  gibi, ortak sayısının 1/10 oranında temsilci seçilebilecektir. 64 konutluk bina 6, 94 konutluk bina 9 kişi   site genel kurul toplantısında temsilci olmak üzere belirlenecektir.

Yılda bir kez site genel kurulunda görev yapacak temsilcilerin belirlenirken gerekli hassasiyetin gösterilmesi, seçilecek temsilcilerin eğitim durumu, bilgi birikimi, sosyal duyarlılığı üst düzeyde, geçmişi bilen, günün bilgilerine ulaşmış, geleceği doğru planlayan, adil, yöneticilik ve liderlik vasıflarına haiz, sizleri temsile yeterli kişilerden seçilmesi hepimizin yararına olacaktır.

Çağdaş bir kentte mutlu insanların yaşaması için blok ve site yöneticilerini ve temsilcilerini belirlemede gerekli hassasiyeti göstereceğinize inanıyor, genel kurulların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şubat 2011

Saygılarımla

Adem UZUNÖMEROĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

BAŞKANIN MEKTUBU

S.S. Pınarkule Konut Yapı Kooperatifler Birliği’nin kuruluş zamanı, amaçları, hukuki işleyişi, yetkileri, sorumlulukları, icraatları, tasfiye süreci her zaman tüm ortaklarına, ilgili bakanlık teftiş kurullarına, resmi adli ve idari makamlara açık olmuştur.

Genel Kurul toplantılarında kaynaklarını temin ettiği ortakları ile aldığı kararlar; zabıtlarla tespit edilmiş, bütün iş ve muameleleri kayda alınmış, arşivlenmiş, bakanlık müfettişleri tarafından defalarca denetlenmiş, tarla olarak aldığı arazinin modern bir kente dönüşümü başarısını 6500’ü aşan daire tapusunu ortaklarına temin ederek kanıtlamıştır. S.S. Pınarkule Konut Yapı Kooperatifleri Birliği’mizin bu başarısının asıl mimarları tüm gerçeklerini beraber yaşadığımız, ortaklarımız kooperatiflerdir. Birliğimizin yönetim kurulları da bu ortakların arasından seçilerek oluşmuştur.

Birliğimiz ortağı kooperatiflerin taahhütlerini yerine getirmesi sonucu apartman, site yönetimleri doğal olarak oluşmaya başlamıştır. Bu oluşum sırasında seçilen yönetimler konut alanının daha nezih olması için güzel çalışmalar yapmaktadır. Ancak mevcut blok, site yöneticilerine muhalefet eden ve birliğimiz başarılarına gölge düşürmek isteyen bazı kişiler, ucuz kahramanlık peşinde koşarken eleştirileri ile S.S. Pınarkule Konut Yapı Kooperatifleri Birliği’ni ve şahsımı hedef almaktadır.

Bilgisi, hafızası, mantık zinciri kıt ve gerçeklerle bağdaşmayan iddia sahipleri “akıl” kelimesine hakaret edercesine “ortak akıl” adı altında birlik yöneticilerine hakarete varan ithamları internet üzerinden facebook sayfalarında sürdürmektedir. Bu yalan iddia sahibi kişiler hakkında gerekli yasal işlemlere başlanmış olup itibar edilmemesi gerekmektedir. Birliğimizi kuruluşundan bugüne kadar gerek ortaklar arası, gerek imar adaları arası eşitlik ilkesini korumuş ve uygulamış olup, hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda eşitlik ilkesine, tasfiye tamamlanıncaya kadar devam edecektir.

“Çamur at izi kalsın” mantığı ile hareket eden itham sahiplerinin birliğimizin amblemini, ünvanını kirletmesine itibar edilmemesi önemle rica olunur. Ocak 2011

Saygılarımla
Adem UZUNÖMEROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Home Burdasınız: Anasayfa Siteler JetKent Internet Duyurusu
Siteler - Site Bilgileri

JETKENT SİTESİ TAPU DEVİRLERİ YOL HARİTASI

 

Birliğimiz ortaklarından S.S. Öz Gürtepe Konut Yapı Kooperatifine tahsis olunan 639 imar adası 2 nolu parselde kurulu Jetkent Sitesi’nin İmalatını yürüten Jetpa Sınai Ürünler Limited Şirketi yetkilisin malvarlığı ile ilişki kurularak ilgili imar adası üzerine konulan tedbir ve yürütülen diğer hukuki ihtilaflar nedeni ile bu sitemizin tapu devirleri bu güne kadar yapılamamıştır.

Birliğimizin geçmişte S.S. Öz gürtepe konut yapı kooperatifi maliklerine verdiği hizmetler karşılığı 639 imar adası mülk sahiplerinden altyapı (Yağmur suyu, atıksu kanalları, yol, PTT, Elektrik, Su, ..vs) ve cari harcamalar katılım payı alacakları ile buna bağlı gecikme zammı alacakları çözülmesi gereken bir sorun olarak beklemektedir.

Birikmiş bu sorunları çözmek ve hak sahiplerinin tapu devirlerini yapmak, Birliğimizin alacaklarını tahsil etmek amacı ile son bir yıl içerisinde gösterilen yoğun çabalar neticesinde S.S. Öz Gürtepe Konut Yapı Kooperatifi yetkilileri ile mutabakat sağlanmış, tapu devirlerinin yapılması aşamasına gelinmiştir.

Bu aşamaya gelirken, tapu devri öncesi son aşama Birliğimizin gecikme zammı alacaklarında iyileştirme yapılması istenmiş ve 30 Haziran 2012 tarihinde yapılan Birliğimiz Genel Kurul Toplantısında tüm ortaklarımızın Birliğimize olan gecikme zammı borçlarının % 75 inin tahsilinden vazgeçilmiştir. Ortaklarımıza yapılan bu iyileştirme sonrası Birliğimiz ortaklarına taahhüt ettiği yatırımlarını tamamlayabilecek ve 639 imar adasında tapu almak durumunda olan hak sahipleri tapularına kavuşabilecektir. Birliğimizin 30 Haziran 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar neticesi mali, idari, hukuki belirlemeler yapılmış ve tapuların verilmesini sağlayacak yol haritası ortaya çıkmıştır.

Alınan kararlar neticesi yapılan belirlemelere göre Jetkent sitesinde tapu alma hakkı olanların beher bağımsız bölüm tapularını almalarının temin edilmesi için Birliğimize 5 620.-TL Altyapı, daire büyüklüklerine göre 4 912.- TL ile 6.930.-TL arasında değişen tapu devir masrafları ve diğer giderlere katılım payı olmak üzere 10.532.-TL ile 12.550.-TL arasında değişen 30 Haziran 2012 tarihi itibarı ile belirlenmiş bedeli ödeyenler tapularına en kısa sürede kavuşabileceklerdir.

Tapuya giden Özgürtepe Tapu Takip Yolu olarak belirlediğimiz 9 aşamalı yolun birinci aşamasında beher bağımsız bölüm sahibinin Birliğimiz alacağı, tapu masrafı ve diğer giderler karşılığı ödemesi gereken miktar 30 Haziran 2012 tarihi itibarı ile belirlenmiş (108 m2 daireler 10 532.-TL, 154 m2 daireler 11 352.-TL, 185 m2 daireler 12.550.- TL ….) bedelleri Birliğimizin Vakıfbank Beylikdüzü Şubesindeki hesabı bu konuya tahsis edilmiş hesap numarasına gerekli açıklamaların tamamlanarak ödenmesi gerekmektedir.

Bankaya gerekli ödemeyi yapan beher bağımsız bölüm sahibi, Birliğimize başvurarak ve ekinde makbuz sureti ile kimlik fotokopisi bulunan dilekçesini sunarak hak sahipleri listesine girmiş bulunacaktır. Bu aşama Birliğimiz açısından önemlidir. Zira hak sahipliğinin ihtilaflı olması durumunun

Birliğimiz açısından bilinmesi bu aşamada mümkün olabilecektir. Aynı bağımsız bölüm için birden fazla kişinin para yatırması, Birliğimize dilekçe sunması durumunda ilgili tüm taraflara hak sahipliğini doğuran belgeleri ile birlikte yargıya gitmeleri gerektiği hatırlatılacaktır. Beher bağımsız bölüm için tek başvuru olması ve bu başvurunun S.S. Öz Gürtepe Konut Yapı Kooperatifinden alınacak ortaklar listesi tarafından doğrulanması durumunda tapu devri ileri aşamada sorgulanmadan yerine getirilecektir.

Birliğimize dilekçe alındıktan sonraki aşamalar beher konut sahibinin konut edinme şekline bağlı olarak üçüncü aşamada gerekli prosedür ve evrak eksiklikleri tamamlanacaktır.

Dördüncü aşama Birliğimizin Belediyeden tapu devirlerini alma aşamasıdır. Belediyeden tapu devri talebinde bulunulmuş, tapu devrinin alınması için belediye bünyesinde gerekli çalışmalar başlamıştır. Bu aşamanın işleyebilmesi için Birliğimizin banka hesabına yatan bedellerin tapuların tamamının tapu alım-satım, harç giderleri ile Belediye nezdinde ödenmemiş emlak vergilerini karşılayacak rakama ulaşması gerekmektedir. Bu bedel yaklaşık (daha sonra beher konut sahibi adına ödenecek emlak vergisi tam bilinememektedir) 2.500.000.-TL’dır. Diğer aşamalara geçilebilmesi ve tapu devirlerinin alınması için Birliğimiz nezdinde gerekli kaynağın birikmiş olması zorunludur.

Beşinci aşamada (Tapu kayıtlarının Birliğimiz uhdesine alınması aşaması sonrası) Birliğimizce S.S. Öz Gürtepe Konut Yapı Kooperatifinden hak sahibi ortaklar listesi alınarak Birliğimize ödeme yapan ve Birliğimizce hak sahipliği bilinenler listesi karşılaştırılıp ihtilaflı bağımsız bölümlerle ilgililerine gerekli bildirim yapılarak, bu bağımsız bölüm tapuları kesinleşmiş yargı kararı gelinceye kadar birliğimiz uhdesinde tutulacaktır.

Altıncı aşamada hak sahipliği hakkında ihtilaf bulunmayan ve ödeme yükümlülüklerini yerine getiren hak sahiplerine para yatırma sırasına göre tapuları mümkün olursa aynı gün içersinde önce S.S. Özgürtepe Konut Yapı Kooperatifi ve sonra hak sahibi adına tescil edilmiş olacaktır.

Yedinci aşama ihtilaflı, çeşitli sebeplerle yargıya intikal etmiş hak sahipliği ile ilgili olarak Birliğimiz kesinleşmiş yargı kararını bekleyecektir.

Sekizinci aşama kesinleşen yargı kararı doğrultusunda, yargının belirlediği karar doğrultusunda tapu devri ilgilisine yapılacaktır. Yargı kararı öncesi birliğimize ödeme yapan kişi tapu alma hakkını elde edememiş ise kendisine ödediği bedel iade edilecektir.

Birliğimiz tüm tapu devirlerini yaptıktan sonra görevini tamamlamış olacağından tasfiyesini Dokuzuncu ve son aşamada bitirerek diğer ortaklarına olan taahhütlerini de yerine getirerek tarihteki yerini alacaktır.

Unutulmamalıdır ki, Birinci aşamada ödeme yükümlülüğünü yapmış olmakla birlikte, dördüncü aşamada belirlenen toplam tahsilata ulaşılamaması durumunda tapu devri Belediye’den alınamayacağından tapu devri gecikebilecektir. Bu durumda ödemesini yapmış olan beher bağımsız bölüm hak sahibi tapu devri alıncaya kadar geçen süre için aylık 30.-TL cari harcamalar katılım payı ödemek zorunda kalırken, ödeme yapmayanlar bu bedele ilave olarak Ağustos 2012 den itibaren toplam borca aylık %3 gecikme zammı ödemek zorunda kalacaklardır.

Birliğimiz genel kurul kararları doğrultusunda hak sahibinin 185 m2 daire için 12 550.-TL ödemesini yapmış olması ve tapu alma hakkının kötü bir ihtimalle 31.12.2012 tarihine kadar uzaması halinde yıl sonunda 192.60 TL ödeyerek tapusunu alacaktır. Ancak ödeme yapmayan hak sahibi 12.550.-TL borcuna ilave olarak 1 878.60 TL daha ödeyerek 14.428.60 TL ödemek zorunda kalacaktır. Yıl sonundan itibaren beher bağımsız bölüm için aylık 30.-TL cari harcama katılım payı ve ana para borçlara aylık %3 gecikme zammı alınmaya devam edilecektir. 12.550.-TL örneğimiz için borcunu ödemeyenlerin borcuna Eylül 2012 den itibaren aylık yaklaşık 400.-TL her ay ilave bir yük gelecektir.

T.H. S.S. Pınarkule Konut Yapı Kooperatifleri Birliğimizin ödeme yükümlülüklerine yaptığı iyileştirme, aldığı idari kararlar genel kurul kararları tapu devirlerini gerçekleştirme yönünde son şeklini almış, S.S. Öz Gürtepe Konut Yapı Kooperatifi Birliğimiz ile aynı irade içersinde genel kurul kararlarını almış ve ödeme yükümlülüklerinin minimize edildiği noktada yol haritası ortaya çakmıştır. Hukuki bütün engellerin de aşılmış olduğu görülmüş, hak sahiplerine tapularının verilmesine giden yol haritasına Beylikdüzü Belediye Başkanlığı destek vermiştir.

Gelinen bu önemli fırsat noktasını değerlendirmek için Jetkent sitesi hak sahiplerinin ödeme yükümlülüklerini yerine getirerek biran önce tapularına kavuşmaları en önemli amacımızdır. 09.07.2012

 

Saygılarımızla

T.H. S.S. Pınarkule Konut Yapı Kooperatileri Birliği A.

Başkan Adem Uzunömeroğlu

 

ÖNEMLİ

Blok Yönetim Kurulu Toplantıları, yönetim planı gereği heryıl ŞUBAT ayı içersinde yapılmalıdır. Lütfen toplantı tarihleri ile ilgili bilgiyi Pınarkule Konutları Koordinasyon 'u ile paylaşın ve internet sitesimizden duyurusunu yapalım.

PINARKULE KONUTLARI KOORDİNASYONU

Web Sitesi,

www.pinarkulekonutlari.com web sitemiz deneme yayınına  başlamıştır. Sitemiz henüz yapım aşamasında olup, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz..

İstanbul Beylikdüzü İlçesi

Kaymakamlık 0212 8769966
Belediye Bşk. 0212 8667000
Milli Eğt.Md. 0212 8769874
İlçe Emn. Md. 0212 8791022
Mal Müdürlüğü 0212 8769892
Yazı İşl. Md. 0212 8769966
Nüfus Md. 0212 8769822
Tapu Md. 0212 8790808
Sağlık Grup Bşk. 0212 8714551
Müftülük 0212 8769957
Halk Eğt. Md. 0212 8730725
Vergi Dairesi 0212 4222523
İlçe Seçim K. 0212 8768761
İlçe Tarım Md. 0212 8759655
Askerlik Şb. Bşk. 0212 8810508